ผลทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต Speed Test

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม (สบท.) ได้ร่วมกันศึกษาข้อมูลการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้ประกอบการ โดยเปิดให้ผู้ใช้เข้าไปทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์หลัก http://www.speedtest.or.th/  และเว็บไซต์ชั้นนำของไทยอีกหลายแห่ง ภายใต้ชื่อโครงการ “สำรวจและทดสอบคุณภาพความเร็วอินเทอร์เน็ต” หรือ SpeedTest โดยมีการเก็บข้อมูลตั้งแต่ สิงหาคม 2552  เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน และได้มีการนำเสนอผลการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตต่อสาธารณชนเป็นระยะ ล่าสุด ได้ร่วมกันจัดให้มีงานแถลงข่าว SpeedTest เพื่อรายงานผลการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต อ่านเพิ่มเติม

สรุปเรื่องร้องเรียนประจำปี 2553

ณ 25 ธันวาคม 2553 มีเรื่องร้องเรียน ทั้งหมด 513 เรื่อง แยกเป็น

เรื่อง การเรียกร้องขอใช้สิทธิคงเลขหมาย จำนวน 245 เรื่อง

หมวด การจ่ายค่าบริการผิดพลาด 3 เรื่อง

หมวด มาตรฐานการให้บริการที่ดี 17 เรื่อง

หมวด บัตรเติมเงิน 2 เรื่อง

หมวด สิทธิความเป็นส่วนตัว 222 เรื่อง

หมวด บริการเสริม 15 เรื่อง

หมวด การเข้าถึงบริการ 4 เรื่อง

หมวด ความปลอดภัยต่อสุขภาพ 1 เรื่อง

หมวด อื่นๆ 4 เรื่อง

ผลการแก้ไข จบหรือผู้ร้องพึ่งพอใจ 263 เรื่อง
กำลังดำเนินการ 5 เรื่อง ส่งต่อ 245 เรื่อง (คงสิทธิเลขหมาย)

มุม หลบ เครียด

มุม หลบ เครียด
เครียดนัก พักเขาค้อดีกว่าครับ

คณะทำงาน ศบท.เพชรบูรณ์

คณะทำงาน ศบท.เพชรบูรณ์ เกิดขึ้นภายใต้การขับเคลื่อนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่เชื่อมร้อย องค์กร ภาคี เครือข่าย มาทำงานร่วมกันโดยมี เป้าหมาย คือ ความเข้มแข็งของขบวนการภาคประชาชน ที่เชื่อมร้อยพลัง นำไปสู่สิทธิพลเมือง ในการคุ้มครองผู้บริโภค .. โดยศูนย์ ฯมีบทบาทภารกิจดังนี้ ครับ........ 1. พัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมโดยผู้บริโภค ให้มีประสิทธิผลโดยใช้ระบบเครือข่ายทั่วทั้งภูมิภาค.... 2. สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้บริโภคและองค์กรผู้บริโภคด้านต่างและที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม.... 3. ให้ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวกับกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภค.... 4. รับเรื่องร้องเรียนและติดตามตรวจสอบการบริหารในกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนไกล่เกลี่ยข้อพิพาทที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภค.... 5. ติดตาม เสนอแนะ นโยบายกฎหมายและมาตรการการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม